Resultat

Sedan starten av vår klinik 2019 har vi på Göteborgs IVF Klinik legat bland de med bäst resultat i Sverige avseende graviditeter, pågående graviditeter och antal födda barn. Vi har från start följt våra resultat i alla delar noggrant, allt för att kunna ge våra patienter bästa möjliga chans till att få barn på behandlingar hos oss. Några av anledningarna till den höga lyckandegraden på vår klinik är erfaren och påläst personal, en hög kontinuitet (vi försöker så långt det går se till att du får träffa samma läkare/barnmorska/undersköterska genom hela din behandling), samt att vi har den absolut senaste tekniken och utrustningen, inkluderande ett nytt laboratorium med den senaste och bästa ventilationen.

Göteborgs IVF Klinik - resultat i topp

Q-IVF registrets statistiker K.Källen presenterade i oktober 2023 (baserat på hela Q-IVF registrets senaste inrapporterade data från alla kliniker i Sverige) en jämförelse av hur alla kliniker presterar avseende antal födda barn per embryoåterförande i jämförelse med hur varje klinik borde prestera avseende antal födda barn beräknat på just sitt egna unika patientunderlag. Detta är viktigt och bästa sättet att jämföra klinikers data då resultaten beror av varje kliniks unika patientgrupp, på grund av att resultaten varierar med ålder på patienterna (ju yngre kvinnans ålder är desto större chans till barn), antal tidigare IVF-barn (ju fler tidigare barn varje patient fått genom IVF desto större chans för barn) och med antal tidigare genomgångna cykler (ju fler genomgångna IVF behandlingar utan barn uppkommit desto lägre chans). Enligt denna presentation låg Göteborgs IVF Klinik bäst i Sverige.

Jämförelser mellan Sveriges kliniker avseende IVF-resultat

Resultat från alla IVF klinikerna i Sverige (förutom några små kliniker) inrapporteras till Q-IVF (Kvalitetsregister i Sverige för IVF behandlingar). Resultaten publiceras drygt 2 år efter behandlingarna utförts, under Covid-pandemin var eftersläpningen lite längre.

Under tiden från februari 2020 (dvs sedan starten av vår klinik) till feb 2023 låg vi enligt egna beräkningar på alla våra patienter som startat IVF-cykler på en födelsefrekvens för färskt embryoåterförande på 24,4 % per äggutplock för kvinnor upp till 43 år. Födelsefrekvensen för frys-återföranden (FET) för kvinnor upp till 45 års ålder (ägg utplockade fram till 43 års ålder) låg under denna tid på 38,5%. Detta är ej kumulativa siffror. För jämförelse se bilden nedan ur Q-IVF registret, vilken är baserad på resultat från alla kliniker i Sverige:

Figuren ovan är tagen ur QIVFs resultatrapport år 2022, (Figur 13 ur rapporten).

I Q-IVF presenteras resultaten ofta uppdelat i åldersgrupper då chansen till graviditet är beroende framför allt av kvinnans ålder. I figuren nedan, avseende öppna jämförelser, är endast resultat för kvinnor vid IVF upp till och med 39 års ålder redovisat. Observera att resultaten kan vara delvis missvisande på grund av att vissa kliniker har behandlat par med högre medelålder inom respektive åldersgrupp.

Ovan bild är ur QIVFs resultatrapport 2022, från ”Öppna jämförelser”. På grund av att Göteborgs IVF Klinik startade i början av år 2020 visas i denna rapport (baserar sig på behandlingar genomförda 2019-01-01 till 2020-06-30), endast resultat avseende antal födda barn för kvinnor under 35 år för oss samt resultat för vår KUPP undersökning (undersökning avseende Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) jämfört med andra klinikers (se nedan), detta då övriga grupper ansågs ha för få antal patienter.

Vilken klinik ska du välja?

Många patienter undrar vilken IVF Klinik de ska välja för sin behandling. I nedan bild sammanfattar vi varför vi kan motivera att du ska välja just oss. Stöd för varje argument finns på denna sida, samt på vår hemsida i övrigt.

 

Allmänt vid granskning av resultat

När resultat granskas är det bra att tänka på att resultatsiffrorna kan skilja sig mycket beroende på om man anger utfall, till exempel per embryoåterföring eller per startad behandling. Dessutom förekommer att behandlingar bryts strax efter att stimuleringen startat av olika anledningar, eller att embryoåterföring inte kan göras p g a att det saknas embryon av tillräckligt god kvalitet som således ej lämpar sig för återförande. En annan vanlig orsak till att återföring inte görs i färsk behandling är fall där man fryst alla embryon som uppnått fryskriterierna p g a risk för komplikationen överstimulering. Detta innebär alltså att färre antal fullföljer än startar en behandling. Andelen gravida per embryoåterförande blir därför större jämfört med utfallet per startad behandling eller per äggutplock. Resultaten måste idag också granskas beroende på om det är ett färskt återförande eller ett fryst återförande. Detta då frysta embryon idag huvudsakligen är blastocyster med mycket bättre graviditetschans, se nedan. Vidare måste resultaten från färska återföranden uppdelas i dag 2 och 3 återföranden respektive i blastocyståterföranden av samma anledning.

Vad avgör om man lyckas eller ej med IVF-behandlingen

Den enskilt viktigaste faktorn är kvinnans ålder. Den naturliga fruktsamheten har redan vid 36-37 år avtagit markant, jämfört med vid 20-års ålder. Denna ålderspåverkan ses även i IVF-resultaten. Detta beror på att med ökad ålder minskar antal ägg samt att en försämring av äggkvaliteten sker, vilket leder till färre graviditeter och fler missfall. Därför tillämpar vi en åldersgräns på 43 år för kvinnan, detta beroende på att behandlingar över den åldern resulterar i mycket få graviditeter enligt många studier.

Även om åldern är den viktigaste faktorn för chansen att lyckas, så finns det en ganska stor variation mellan olika kvinnor i de åldrar där resultaten börjar sjunka. Således har olika kvinnor olika förutsättningar och vi gör därför en individuell utredning och därmed individuell rådgivning till patienten. Denna utredning innefattar en noggrann undersökning av patientens äggstockar med ultraljud och hormonprover som kan tas före behandlingsstart.

Vid ultraljudsundersökningen räknas antalet omogna äggblåsor i äggstockarna (äggreserven uppskattas) och äggstockarnas storlek skattas. Graviditetschanserna är större ju fler omogna äggblåsor (och ju större äggstockar) som finns. Således kan en kvinna i 39-40 årsåldern med ”bra” äggreserv ha lika stor chans att lyckas med behandlingen som en kvinna som är markant yngre men med betydligt lägre äggreserv. Dock har en kvinna med mycket låg äggreserv som är ung mycket högre chans att lyckas bli gravid jämfört med en kvinna med samma låga äggreserv som är äldre. Denna bedömning/rådgivning görs vid första besöket hos läkaren.

Hormonblodproverna som kompletterar ultraljudsundersökningen är AMH (antimüllerskt hormon) samt vid behov FSH (ett hypofyshormon).  Framförallt AMH är ett bra mått på kvarvarande mängd ägg i äggstockarna (äggreserven) och på så sätt vilken chans patienten har att lyckas.

Ett eller två embryon för återförande

Vi följer Socialstyrelsens direktiv att sätta återföra ett embryo till livmodern i flertalet fall, för att minska antalet tvillingar. Tidigare återfördes (innan år 2000-2005) ofta två embryon. Orsaken till rekommendationen om ett embryo till återförande (embryotranfser, ET) är att studier visat en klart ökad risk för barnen om de föds som tvilling jämfört med s.k. singelgraviditet. Till exempel är risken för CP-skada hos en tvilling fyra gånger högre än hos ett barn som varit singelgraviditet. (Risksiffrorna för tvillingar uppkomna genom IVF skiljer sig dock inte mot risken för tvillingar som tillkommit utan ivf-behandling.)

I en stor multicenterstudie som kom år 2005 visades att chansen att bli gravid/få barn efter ett ägguttag inkluderande de eventuella återföringar av frysta-tinade embryo från samma cykel, är densamma som när man återförde två embryon samtidigt efter samma äggutplock. Det vill säga att resultaten är oförändrat på den höga nivå som vi vant oss vid tidigare då två embryon i princip alltid sattes tillbaka. Detta trots att Sverige samtidigt sänkt andelen tvillingförlossningar till strax över 2 % (från tidigare 28 %). Viktigast är att principen att i första hand alltid återföra ett embryo åt gången har givit friskare barn och således en dramatisk sänkning (70%) av andelen födda barn med bla låg födelsevikt (viktig riskfaktor för CP-skada). Antalet barn som dör före eller i anslutning till förlossningen har också sjunkit med 70%). Risken för låg födelsevikt, barn som dör före eller i anslutning till förlossningen är nu vid ivf-behandlingar helt i samma nivå med dem som man finner då graviditeten uppkommit utan behandling. För jämförelse ligger vi på Göteborgs IVF Klinik på en tvillingfrekvens på 1,5 % vilket är mycket bra.

Återförande på dag 2, 3 eller som blastocyst

Blastocystodling, dvs att odla ett embryo längre, ofta till dag 5 (ibland dag 4 eller 6) används för att välja (selektera fram) det bästa embryot att återföra med högst gravidtetschans. Helst ska då ett embryo utvecklas till en s.k. blastocyst som innehåller runt 150-200 celler. Under den förlängda odlingen avstannar en del embryon i utvecklingen eller dör och endast de bäst chans blir kvar. En orsak till detta är att inte alla embryon är av god kvalitet och ju längre embryon odlas och överlever så visar det sig vilka av embryona som har bättre respektive sämre chans.

Får kvinnan/paret färre befruktade ägg än fem stycken väljer vi i allmänhet den kortare två- eller tre-dagarsodlingen. Får man många befruktade ägg – vilket är vanligt – görs en förlängd blastocystodling för att selektera fram vilket embryo som ska återföras. Vi har mycket goda resultat avseende båda varianter av återföranden.

Komplikationer vid IVF

Komplikationsrisken vid IVF i Sverige idag är mycket låg och IVF räknas nuförtiden som en mycket säker metod både för barn och mamma. Största risken anses vara risken för överstimulering (OHSS) och de flesta kliniker i Sverige idag ligger på 1-2% OHSS (1-2% av alla kvinnor som behandlas får OHSS) och för infektion ligger alla kliniker på i snitt på 0,3%. Andra mindre vanliga komplikationer för kvinnan kan vara blödning och blodpropp. Vi på Göteborgs IVF klinik ligger på en frekvens OHSS under 0,1% (trots att vi har ovanligt många patienter med PCOS vilket är en riskfaktor för OHSS) under 0,1% för infektion (räknat på över 800 äggutplock).

 Hos oss på Göteborgs IVF Klinik kan du således känna dig mycket säker samtidigt som vi har Sveriges bästa IVF resultat enligt beräkningar från QIVF, vi har bra priser, mycket bra omhändertagande och korta väntetider till behandling. Varmt välkommen till oss!