Integritetspolicy

Integritetspolicy för Göteborgs IVF-klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden

Denna integritetspolicy beskriver hur Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden samlar in, använder, skyddar och hanterar personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Vi respekterar din personliga integritet och värdesätter det fortsatta förtroendet du har för oss. Denna integritetspolicy för Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden ger information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Som vårdtagare kommer du även att få information om detta vid besök hos oss. Om du har frågor angående Göteborgs IVF Klinikens eller och Gynekolog & Fertilitetscenter Swedens integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan under avsnittet ”Kontaktuppgifter”.

Personuppgiftsansvarig

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden har ansvaret för att behandla dina personuppgifter och ser till att detta görs i enlighet med lagens krav. Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du våra kontaktuppgifter nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vårdtagare

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig den vård du söker. Det inkluderar ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, medicinska journaluppgifter och eventuellt din fakturaadress. Denna information samlas in från folkbokföringsregistret (SPAR), direkt från dig vid besök eller genom att du tillhandahåller kopior av dina journaler. Vi kan även få information direkt från det landsting eller den region där du är registrerad samt Försäkringskassan.

Företagsrepresentanter

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden samlar in och bearbetar de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig som representant för ett företag eller en organisation. Detta inkluderar ditt namn, kontaktinformation, din befattning och eventuella fakturauppgifter. Vanligtvis samlas informationen in direkt från det företag eller den organisation som du representerar, men den kan också komma direkt från dig. Ibland kan vi behöva använda externa informationskällor för att komplettera vår information.

Besökare av hemsidan

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden samlar in och bearbetar personuppgifter om dig när du besöker vår hemsida (https://www.goteborgsivfklinik.se), (https://www.gfcs.se/) genom Google Analytics. Denna information består av tekniska detaljer såsom IP-adresser och information om din enhet. Detta behövs för att vi ska kunna analysera användningen av och förbättra våra hemsidor. Dina personuppgifter samlas in automatiskt när du besöker vår hemsida.

Rekrytering

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden samlar in och hanterar de personuppgifter som är nödvändiga för vår rekryteringsprocess för att hitta lämplig och kvalificerad personal. Detta inkluderar namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och CV. Denna information samlas in direkt från dig när du ansöker om en tjänst hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål och vilken laglig grund respektive behandling stödjer sig på framgår av tabellerna för 1) vårdtagare, 2) företagsrepresentant, 3) besökare på våra hemsidor och 4) rekrytering. Se tabellen nedan.

Tabell 1

Vårdtagare

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

·        Namn

·        Personnummer

·        Kontaktuppgifter

·        Fakturaadress

·       Uppgifter om hälsa och andra medicinsk bakgrundshistorik

För att kunna bibehålla kommunikationen med dig och erbjuda de vårdtjänster du efterfrågar

·        Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig

·        Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse för att fullgöra vårt avtal med dig och administrera relationen med dig.

·        Behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård

·        Namn

·        Personnummer

·        Kontaktuppgifter

·        Uppgifter om hälsa och andra medicinsk bakgrundshistorik

För att uppfylla författningsreglerade krav tex krav enligt patientdatalagen, säkerhetskrav och bokföringskrav

·        Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser

·        Behandlingen är nödvändig förtillhandahållande av hälso- och sjukvård

·        Namn

·        Personuppgifter

·       Kontaktuppgifter

För att underlätta marknadsföring och analyser av marknaden.

·        Behandlingen är viktig för vårt legitima intresse av att främja och förbättra vår verksamhet

Tabell 2

Företagsrepresentant

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

·        Namn

·        Befattning

·        Kontaktuppgifter

·        Fakturauppgifter

För att kunna upprätthålla kommunikationen med dig som företrädare för ett företag eller en organisation som tillhandahåller tjänster till eller samarbetar med Göteborgs IVF Klinik.

·        Behandlingen är väsentlig för vårt legitima intresse av att uppfylla avtalet med det företag eller den organisation som du representerar.

·        Namn

·        Befattning

·        Kontaktuppgifter

För att följa lagstadgade krav, såsom säkerhetsbestämmelser och bokföringskrav.

·        Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser

·        Namn

·        Befattning

·       Kontaktuppgifter

För att underlätta marknadsföring och analyser av marknaden.

·        Behandlingen är viktig för vårt legitima intresse av att främja och förbättra vår verksamhet

Tabell 3

Besökare på våra hemsidor

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

·        Teknisk information (IP-adress, enhetsinformation etc)

För att kunna utveckla våra hemsidor

·        Behandlingen är väsentlig för vårt legitima intresse av att förbättra, förenkla och utveckla våra webbplatser.

Tabell 4

Rekrytering

Kategorier av personuppgifter

Ändamål

Laglig grund

·        Namn

·        Kontaktuppgifter

·        CV

·        Andra uppgifter du själv väljer att lämna till oss

För att kunna rekrytera relevant och kvalificerad personal

·        Behandlingen är väsentlig för vårt legitima intresse av att anställa passande och kvalificerad personal.

Sociala medier

I denna kontext avser personuppgifter all information som kan användas för att identifiera dig personligen. Var noga med vilka personuppgifter du delar med oss genom Facebook. När du är inloggad på ditt Facebook-konto och besöker vår Facebook-profil kan Facebook associera ditt besök med din Facebook-profil. Vi vill tydligt påpeka att Meta, som äger Facebook, lagrar information om sina användare (t.ex. personuppgifter, IP-adresser osv.) och kan använda denna information i kommersiellt syfte. För ytterligare information om Facebooks behandling av data hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy/.

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden har ingen kontroll över Facebooks insamling eller efterföljande behandling av data, inklusive hur och var länge uppgifterna lagras av Facebook. Vi tar inte ansvar för Facebooks efterlevnad av raderingsskyldigheter, vilka bedömningar och kopplingar Facebook gör med data, eller vem Facebook delar data med. Om du önskar undvika att Facebook behandlar personuppgifter som du delat med oss, vänligen kontakta oss på alternativa sätt. Våra fullständiga kontaktuppgifter finns i vår Integritetspolicy eller på https://www.goteborgsivfklinik.se/  och https://www.gfcs.se/

I de fall där de uppgifter du lämnar till oss via Facebook också eller endast behandlas av Meta i deras roll som operatör av Facebook (insights data), är Meta Platforms Ireland Ltd, med adressen 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ansvarig för databehandlingen enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna databehandling sker enligt ett avtal mellan de gemensamma ansvariga enligt artikel 26 i GDPR, vilket kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

För användningen av vissa Facebook-applikationer eller produkter, såsom de kända ”Facebook Business Tools”, och för den databehandling som sker som ett resultat av detta, har vi även ingått ett ytterligare avtal med Meta Platforms Ireland Ltd. som gemensamt ansvarig enligt artikel 26 i GDPR. Detta avtal kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Den personuppgiftsansvarige är den enskilda personen eller organisationen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och metoderna för behandlingen av personuppgifter.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Vi bearbetar personuppgifter för att säkerställa din identitet och för att kunna erbjuda säker och högkvalitativ vård. För leverantörer och samarbetspartners är dina uppgifter nödvändiga för att fullfölja överenskomna avtal. Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för de syften de samlades in för. Vi behåller uppgifterna så länge det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättsliga intressen. Vissa personuppgifter, enligt relevanta bokföringslagar, sparas i sju år från slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras så länge vi anser att uppgifterna är relevanta för att upprätthålla relationen med företaget eller organisationen. Vi raderar uppgifterna när de inte längre är relevanta eller när en företagsrepresentant begär det.

Överföring av personuppgifter till tredje part och tredje land

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden delar inte personuppgifter med tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och våra samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part för marknadsföring. Tabellen nedan visar när dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part

Leverantörer av molntjänst

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.

Myndigheter

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden kan komma att överlämna personuppgifter till myndigheter om så krävs för att uppfylla våra lagenliga skyldigheter.

Andra vårdgivare

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra vårdgivare tex när andra vårdgivare är delaktig i din behandling. Sådana aktörer lyder under samma regler och lagar som alla aktörer inom hälso- och sjukvården.

Leverantörer och samarbetspartners

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden kan ibland dela dina personuppgifter med olika leverantörer som är involverade i vår verksamhet. Detta sker när leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna utföra sina åtaganden åt oss.

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden strävar efter att hantera dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vid godkännande från Individ kan ändå en överföring av personuppgifter ske till ett land utanför EU/EES, då vidtar Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Vi ser också till att nödvändiga åtgärder vidtas för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Skydd för dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, till exempel genom att vi använder strikta behörighetsbegränsningar för åtkomst till dina personuppgifter. Detta innebär att endast den hälso- och sjukvårdspersonal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvården har en åtkomst till din information. Vi genomför även kontinuerliga kontroller av loggar för att övervaka åtkomsten. Vi använder även tekniska verktyg för att skydda din information och varje anställd är skyldig att iaktta sekretess, endera via lagkrav eller särskilt sekretessavtal. Våra anställda erhåller därtill utbildning inom dataskydd från IT avdelningen.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Under förutsättning att Göteborgs IVF Klinik eller Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst begära kostnadsfritt ett registerutdrag. Detta registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som är registrerade om dig, syftet med behandlingen av dessa personuppgifter, samt varifrån de har samlats in. Dessutom kan du begära information om till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, samt den förväntade lagringstiden eller kriterierna för att bestämma denna period. För att begära sådan information ska du skicka en skriftlig förfrågan till Göteborgs IVF Klinik eller Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden på den adress som anges nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter”.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har möjlighet att, under vissa omständigheter, få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse, komplettering och radering

På din begäran eller på eget initiativ kommer Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden att korrigera, anonymisera, komplettera eller ta bort uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller vilseledande. Ibland kan det dock finnas situationer där vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter även om du har begärt att de ska tas bort.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att hantera dina klagomål på ett tillfredsställande sätt. Vi värdesätter din integritet högt och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett lämpligt och säkert sätt. Om du ändå anser att vi inte har uppfyllt dessa krav kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du bedömer att Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden inte lever upp till dataskyddsförordningens (EU 2016/679) rådande krav eller att företaget har brutit mot reglerna för hur personuppgifter för hanteras, kan du skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se

Telefon: 08-657 61 00 

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm 

Hemsida: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Kontaktuppgifter

 Ansvarig för databehandlingen enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden. Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter.

Vänligen skriv till oss på:

Gynekolog och FertilitetsCenter / Göteborgs IVF Klinik,

Fabriksgatan 10, Entre’plan,

412 50 Göteborg.

Märk brevet: ”DATASKYDD”

 E-postadress: dataskydd@goteborgsivfklinik.se

Ändringar

Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Om ändringar görs kommer Göteborgs IVF Klinik och Gynekolog & Fertilitetscenter Sweden att publicera den uppdaterade policyn på https://www.goteborgsivfklinik.se/ och https://www.gfcs.se/ och ange när ändringarna träder i kraft. Dessutom kommer vi att informera våra vårdtagare och samarbetspartners på lämpligt sätt om eventuella förändringar.

Integritetsskyddspolicyn antogs den 2021-01-07 och reviderades den 2024-03-14.